Vedtekter for Ship to Gaza Norway

Fastsatt på årsmøte 11. mars 2024


Formål
”Ship to Gaza” er et initiativ for praktisk solidaritet med Gaza’s sivilbefolkning, med det mål å oppheve blokaden, i samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale aktører og organisasjoner.  

Medlemskap
Alle organisasjoner og enkeltpersoner som støtter STGN’s plattform kan bli medlem.

Antisemittiske eller andre rasistiske ytringer er uforenlig med medlemskap.


Årsmøte
Årsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap, foretar valg, og godkjenner handlingsplan. Årsmøtet holdes innen 1.mars, og kalles inn med minst fire ukers varsel. De som har stemmerett på årsmøtet, er medlemmer som har betalt medlemskontingent for foregående eller inneværende år. Man må være medlem når innkallingen utsendes for å ha stemmerett på årsmøtet. 

Medlemmer som ønsker at saker skal reises på årsmøtet, må sende inn forslag senest to uker før årsmøtet avholdes. Endelige sakspapirer skal sendes ut senest én uke før årsmøtet.

Organisasjoner har stemmer etter medlemsmassen: under 1 500 medlemmer 1 stemme, 1 500-10 000 medlemmer 2 stemmer, over 10 000 medlemmer 3 stemmer. Alle medlemmer av STGN og STGN’s medlemsorganisasjoner kan møte med tale- og forslagsrett. 

Regnskap framlegges på årsmøtet. Eventuelle forslag om å endre den årlige kontingenten, avgjøres av årsmøtet.

Dagsorden for årsmøtet

 • 1. Godkjenning av innkalling
 • 2. Valg av ordstyrer og valg av referent
 • 3. Framlegg og godkjenning av årsmelding
 • 4. Framlegg og godkjenning av regnskap og eventuelt forslag om å endre årlig kontingent
 • 5. Framlegg og godkjenning av handlingsplan
 • 6. Behandling av innsendte forslag
 • 7. Behandling av vedtektsendringer (krever to tredjedels flertall)
 • 8. Valg av leder
 • 9. Valg av nestleder
 • 10. Valg av det øvrige styret
 • 11. Valg av revisor


Styret

Organisasjonen ledes av et styre på sju. Årsmøtet velger leder og nestleder, styremedlemmer og to varamedlemmer. Foruten leder og nestleder konstituerer styret seg selv, og det skal i alle fall være en sekretær og økonomiansvarlig. Styret er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Styret skal ha geografisk bredde. Valgbare er personer som er medlem av STGN eller STGN’s medlemsorganisasjoner. Valgperioden er ett år.

Lokale arbeidsgrupper
Det er et mål å etablere lokale arbeidsgrupper i hele landet. Gruppene skal arbeide for organisasjonens formål i samråd med styret, og kan eventuelt søke styret om økonomisk støtte. 

Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Mer enn 25 prosent av medlemmene kan kreve at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan tidligst avholdes tre uker etter at nødvendig redegjørelse for årsaken til det ekstraordinære årsmøtet er sendt til medlemmene. 


Økonomi og regnskap
Organisasjonens regnskapsår følger kalenderåret. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingent, pengeinnsamling, ulike arrangement og donasjoner. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.


Vedtektsendringer
Vedtektene kan endres med to tredjedels flertall på et årsmøte. Endringsforslag skal ligge ved innkallingen til årsmøtet for å kunne behandles.

Oppløsning
Ship to Gaza Norway kan oppløses med fire femtedels flertall på et årsmøte. Oppløsning må stå på innkallingen for å kunne vedtas. Ved oppløsning skal STGN’s midler og eiendeler disponeres i samsvar med STGN’s verdigrunnlag.