Vedtekter for Ship to Gaza Norway

Sist endret 22. februar 2014

 

Plattform (verdigrunnlag)
”Ship to Gaza Norway” (STGN) er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon for enkeltpersoner og organisasjoner som vil arbeide for at folkeretten skal gjelde også for Gazastripen.

STGN’s politiske plattform:

  • Kollektiv avstraffelse er et brudd på folkeretten: Fri Gaza – hev blokaden NÅ!
  • Ship to Gaza Norway bygger på solidaritet med den palestinske sivilbefolkningen på Gazastripen.
  • Ship to Gaza Norway bygger på ikke-voldelig motstand mot den israelske okkupasjonen.


Formål

”Ship to Gaza” er et initiativ for praktisk solidaritet med Gaza’s sivilbefolkning, med det mål å oppheve blokaden, i samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale aktører og organisasjoner.   


Medlemskap
Alle organisasjoner og enkeltpersoner som støtter STGN’s plattform kan bli medlem.

Årsmøtet fastsetter årlig medlemsavgift.

Anti-semittiske eller andre rasistiske ytringer er uforenlig med medlemskap.


Landsstyre
Organisasjonen ledes av et styre på sju. Årsmøtet velger leder, styremedlemmer og to varamedlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv, og det skal i alle fall være en nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. . Styret er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Styret skal ha geografisk bredde. Valgbare er personer som er medlem av STGN eller STGN’s medlemsorganisasjoner. Valgperioden er ett år.


Lokale arbeidsgrupper

Det er et mål å etablere lokale arbeidsgrupper i hele landet. Gruppene skal arbeide for organisasjonens formål i samråd med landsstyret. Arbeidsgruppene har selvstendig økonomisk ansvar og dekker sine utgifter selv.


Årsmøte

Årsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap, foretar valg, fastsetter medlemsavgift og godkjenner handlingsplan. Årsmøtet holdes innen 1.mars, og kalles inn med minst tre ukers varsel. De som har stemmerett på årsmøtet er medlemmer som har betalt medlemskontingent for foregående eller inneværende år. Man må være medlem når innkallingen utsendes for å ha stemmerett på årsmøtet. 

Organisasjoner har stemmer etter medlemsmassen: under 1 500 medlemmer: 1 stemme, 1 500-10 000 medlemmer: 2 stemmer, over 10 000 medlemmer: 3 stemmer. Alle medlemmer av STGN og STGN’s medlemsorganisasjoner kan møte med tale- og forslagsrett.

Medlemmer som ønsker at saker skal reises på årsmøtet, må sende inn forslag senest 15. januar. Medlemmene skal derfor varsles om møtet senest 31. desember foregående år.

En lokal arbeidsgruppe kan kreve at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte. Ved slik innkalling følges de samme regler som for ordinært årsmøte.


Økonomi og regnskap
Organisasjonens regnskapsår følger kalenderåret. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom medlemsavgift, pengeinnsamling, ulike arrangement og donasjoner. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.


Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres med to tredjedels flertall på et årsmøte. Endringsforslag skal ligge ved innkallingen til årsmøtet for å kunne behandles.


Oppløsning

Ship to Gaza Norway
kan oppløses med to tredjedels flertall på et årsmøte. Oppløsning må stå på innkallingen for å kunne vedtas. Ved oppløsning skal STGN’s midler og eiendeler disponeres i samsvar med STGN’s verdigrunnlag.