ShipToGaza Norway

Åpent brev til utenriksminister Søreide

Åpent brev 30.07.2018 fra Ship to Gaza Norway til utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Når regjeringene og «det internasjonale samfunn» svikter så totalt, må vi selv ta ansvar for å forsvare andres rett til et menneskeverdig liv.

Som ansvarlige mennesker med samvittighet kan vi ikke sitte stille og se på hvordan Israel gjennom en ulovlig blokade og gjennom en vedvarende, daglig terrorisering og stadige militære angrep ødelegger liv og framtidsutsikter for de to millionene som bor i Gaza.

Derfor reiste den norske tidligere fiskebåten «Kårstein» den lange veien fra Bergen til Gaza. Båtens last var først mennesker som ville vise medmenneskelig solidaritet i handling. Etter hvert som meldingene om desperat mangel på medisinsk utstyr kom stadig oftere, fylte vi på med det. I tillegg til navnet «Kårstein» bruker vi også navnet «Al Awda» (Tilbakevendingen) under denne ekspedisjonen, der den sammen med svenske båter utgjør årets Freedom Flotilla, som har mottoet «Right to a Just Future for Palestine». Det internasjonale samarbeidet Freedom Flotilla Coalition er basert på vennskapsbånd mellom mennesker fra en rekke land i fem verdensdeler. Her samarbeider jøder, muslimer, kristne og ateister om å vise sin solidaritet med palestinerne i Gaza. 

Vi viser til hva mannskapet på «Kårstein»/«Al Awda» sa i en melding de sendte ut tirsdag 24. juli: «Vi har nå seilt 5000 sjømil fra Bergen mot Gaza - med solidaritet og medisinsk utstyr. Moralen er høy ombord. Det er vanskelig å forstå hvordan politikerne våre kan sitte å se på hva som skjer når vi ser all den støtten fra vanlige mennesker som vil hjelpe andre vanlige mennesker. Folk som setter menneskerettigheter foran politiske beslutninger. Legg press på våre folkevalgte, få slutt på blokaden, og slipp oss igjennom. Hilsen fra skipet, 600 sjømil fra å bryte blokaden.»
(Med «sjømil» mener de «nautiske mil» (1,85 km). De hadde seilt mer enn 9000 km!)

Vi ber Regjeringen om å ta disse ordene til seg. Det er tid for å slutte med skuespillet.

Israel har pleid å kapre disse solidaritetsbåtene i internasjonalt farvann, med bruk av store marinestyrker, bruk av elektrosjokkvåpen mm. Det påstås at det truer Israels sikkerhet dersom båtene får komme inn til Gaza. Påstanden er helt absurd, og det er aldri påvist noen som helst dekning for den. Alle som er om bord er skolert i og forpliktet på ikke-vold som metode. 

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen i skipsfartsnasjonen Norge ikke innser at vi ikke kan se gjennom fingrene med at et lands militære styrker kaprer fredelige skip i internasjonalt farvann. Søndag 29. juli viste Israel at de fortsetter denne moderne formen for piratvirksomhet. 

Vi krever at Regjeringen protesterer mot denne piratvirksomheten og tar opp i internasjonale organisasjoner hvordan Israel kan stoppes.  Regjeringen må fremme krav overfor Israel om at «Kårstein»/«Al Awda» øyeblikkelig utleveres med lasten intakt, slik at båten selv kan gå til Gaza med sin fredelige last – som planlagt.

Vi krever også at Regjeringen fremmer en kraftig protest mot Israels bruk av vold og brutale virkemidler under sine kapringer i internasjonalt farvann. Det må kreves økonomisk erstatning og en uforbeholden beklagelse fra Israel overfor ofrene for Israels voldsbruk. At «Kårstein»/»Al Awda» er en gammel fiskebåt, bidrar til å rette søkelyset mot forholdene for fiskerne i Gaza, noe som også er et helt sentralt mål for Freedom Flotilla 2018. Israel har helt ulovlig bestemt at fiskerne bare får fiske i en liten sone nær land. Som Utenriks-departementet er kjent med, angripes de av israelske kanonbåter 3-400 ganger pr. år selv om de bare fisker i den sonen som Israel ulovlig har definert. Den israelske marinen skyter ikke for å drepe, men for å terrorisere, og så dreper de 2-3 fiskere pr. år for å holde skrekken ved like. Hensikten med den israelske terroren er åpenbart å ødelegge den viktige og tradisjonsrike fiskerinæringen i Gaza. Dette er blant annet grundig dokumenter i rapporten «Israel destroying Gaza’s fishing sector», som den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem la fram i januar 2017 (senere oppdatert i juni 2018). 

Norske og andre vestlige lands medier fortier systematisk den daglige israelske terroren mot fiskerne (og bøndene) i Gaza. De gir i stedet inntrykk av at palestinerne i Gaza er aggressive og stadig angriper Israel. De beskriver Israels rolle som å være den som svarer på angrep. Den israelske militære ledelsen benyttes i dominerende grad som autoritativ kilde for den løpende norske nyhetsdekningen om Gaza.

 Det forfalskede bildet som folk får når de aldri får høre om Israels daglige terrorisering av fiskerne og av Gazas øvrige befolkning, er en nødvendig forutsetning for at Israel skal kunne drive sine bombeoffensiver og skyting mot ubevæpnede sivile i Gaza, og samtidig håpe på å få slippe unna med det i den internasjonale opinionen. De ulike norske regjeringene har selvsagt vært vel kjent med Israels daglige terrorisering av fiskere og bønder, men de har altså valgt å ikke gjøre noe med det.

Derfor må vi gjøre noe med det. Båtene i Freedom Flotilla 2018 har på sin seilas fra Norge og Sverige besøkt i alt 28 europeiske havner. I de fleste av dem har det vært møter og arrangementer som sprer informasjon om Israels terror mot fiskerne, om de ødeleggende konsekvensene av Israels blokade, og om innesperringen av to millioner mennesker slik at de hverken kommer ut eller inn.

Som utenriksministeren selvsagt er klar over, er forutsetningene for at Israels blokade av Gaza skulle kunne være lovlig, brutt på en rekke helt sentrale punkter. Blokaden er altså ulovlig i henhold til internasjonal rett. Separat vil vi oversende til departementet en dokumentasjon som gir grunnlag for å trekke helt klare konklusjoner om dette, slik også en rekke internasjonale folkerettseksperter har gjort, bl.a. i flere store internasjonale organisasjoner som engasjerer seg i menneskerettsspørsmål og som har stor ekspertise på internasjonal rett. 

De norske regjeringene har siden 2011 valgt å holde seg til det som Utenriksdepartementet kaller «rapporten fra FNs generalsekretærs undersøkelsespanel for Gaza-flotiljen fra september 2011», som konkluderte med at sjøblokaden vurdert isolert ikke var i strid med folkeretten. Men det finnes ikke noen slik rapport. Undersøkelsespanelet (som var et forhandlingspanel som skulle søke konsensus) hadde som nestleder den beryktede Alvaro Uribe og som leder Sir Geoffrey Palmer. De to la opp til en rapport som var så ensidig hvitvaskende for Israel, at panelet rett og slett brøt sammen. Det var ikke i stand til å levere noen rapport i tråd med forutsetningene, og Uribe/Palmer-rapporten sto for deres regning og ingen andres. Å tillegge den en slik autoritativ status hører ingen steder hjemme. Dessuten er det 7 år siden den ble avgitt, og blokadens konsekvenser og situasjonen for folk i Gaza er mye verre enn i 2011. Det holder ikke å prøve å slippe unna med å si at blokaden iverksettes på en måte som ikke er akseptabel, for så i handling utvide sine vennskapelige forbindelser og handelsforbindelser med Israel.

Vi har denne gang spesielt prøvd å sette søkelyset på Israels systematiske terror mot fiskerne. Vi merker oss med undring at så godt som alle politiske uttalelser om Israels brutalitet starter med ordene «Israel må ha rett til å forsvare seg, men…..».  

Hvis man blir vitne til at en gjeng med overfallsmenn angriper og sparker ned et menneske, hjelper det jo ikke noe å stå og se på og si at «dette er ikke akseptabelt», uten å prøve å mobilisere de maktmidlene man måtte ha tilgang til. Særlig ille er det hvis man deretter klapper voldsmennene på skulderen og vil utvikle samarbeid med dem, samtidig som man i alle uttalelser om saken retter en advarende pekefinger mot offeret og understreker at voldsmennene selvsagt må ha rett til å forsvare seg.
Norge må ta sitt ansvar på alvor. Det er det de som var om bord i «Kårstein»/«Al Awda» har gjort.

Vi krever at Regjeringen stiller seg uforbeholdent bak dem, tar lærdom av dem, og gjør sitt ytterste for at de skal få oppreisning for den gangsteroppførselen som Israel har vist mot dem. 

Med hilsen
for Ship to Gaza Norway

Torstein Dahle, leder

Støtt arbeidet til Ship to Gaza

Støtt arbeidet vårt ved å kjøpe gaver fra oss
Klikk her for å kjøpe en gave med mening.

 

En bursdagsgave med mening. Støtt oss økonomisk ved å starte innsamlignsaksjon gjennom SPLEIS.
Klikk her for å starte en innsamlingsaksjon gjennom SPLEIS.

Bli medlem!

Donasjoner

Vipps: 509880 (trykk kjøp og betal)

Konto: 1503.18.33598